GDPR Политика

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ПОЛЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА WWW.BYALAVISTA.COM

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Търговско дружество „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД (наричано по-долу в текста на настоящите правила за краткост „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“, „ние“ или „нас“) като отговорна Интернет компания, базирана на територията на Република България, приема сериозно своята отговорност за запазване на неприкосновеността на личните данни на своите потребителите и опазване на техните лични данни, до които БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ има или оторизира трети лица да имат достъп във връзка с дейността и начина на работа на платформата изградена от БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ. 

Лични данни са всяка специфична информация, отнасяща се до Вас, чрез която самоличността Ви може да бъде установена. Съгласно ОРЗД (Общ регламент за защита на данните) или „Регламент(а)” – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор и/или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната и/или социална идентичност на това физическо лице. Лични данни се съдържат и във Вашата информация за истинското Ви име, адрес, телефонен номер, данни за плащане,  Вашите пароли за достъп до нашия уебсайт и други средства за оторизиран достъп до него. Не представляват лични данни и не се считат за такива, данните, които не могат да бъдат директно или в съчетание с други данни, свързани с Вашата реална самоличност или самоличността на свързани с Вас лица, чиито данни сте ни предоставили.

Настоящата политика за поверителност, ползване и защита на личните данни на интернет платформата www.byalavista.com има за цел да предостави детайлна информация за това: 

 • Какви лични данни се събират и обработват от БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ, включително при достъп до www.byalavista.com;
 • Как използваме личните данни на нашите потребители; 
 • Как, защо и колко дълго съхраняваме Вашите лични данни;
 • На кого разкриваме Ваши лични данни; 
 • Вашите права като субект на лични данни и реда за тяхното упражняване; 
 1. БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ събира и обработва необходимите му лични данни съобразно действащото законодателство в областта на личните данни в Република България и наднационалното право на Европейския съюз. БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ обработва лични данни, ако има законово основание за това и/или тогава, когато за целите на работата на платформата и ползването на нейната функционалност е необходимо използването на определени лични данни.
 2. Всеки потребител, използващ платформата на БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ, декларира и потвърждава, че е навършили 18 години, че е дееспособен съгласно приложимото законодателство и може, и има право да сключва валидни правни сделки, да е носител на права и да поема задължение лично от свое име или е законен представител или упълномощено лице на дружество, което представлява.
 3. Ползването на услугите на платформата www.byalavista.com е възможно както чрез свободен достъп така и чрез извършването на регистрация. Регистрацията се извършва лично от физическите лица или от законните представители/пълномощници, като не се допуска извършване на регистрация от името на трети лица, освен в предвидените от закона случаи. Всяко лице, извършващо регистрация се задължава да предоставите верни, пълни и актуални данни и да ги поддържате такива за целите на работата на платформата. При неточно отразени данни БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ има право да преустанови предлагането на услугите на съответния потребител на платформата до отстраняването им.
 4. Всеки регистриран потребител отговаряте за всички действия и/или бездействия, извършени посредством генерираният му акаунт – потребителско име и парола за достъп. В случай на неправомерно вмешателство в акаунта ви и/или друг нерегламентиран достъп до него, Вие се задължавате незабавно да уведомите  БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ за предприемане на съответните действия.
 5. С извършване на регистрацията или отправяне на електронна заявка без регистрация, вие декларирате, че сте съгласни и приемате да бъдете адресат на електронни изявления по смисъла на чл. 5 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
 6. Платформата  www.byalavista.com дава възможност на потребителите да съхраняват информация във връзка с минимално необходимите данни за сключване на договор от разстояние – лични данни, данни за вида и периода на настаняване, данни за придружаващи лица, както и други данни изисквани по силата на нормативен акт. Всеки потребител носи лична отговорност, както за законосъобразността при ползваните на лични данни, така и на тяхната достоверност, като изпратените данни се визуализират за БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ и за съответните оторизирани от БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ лица. 
 7. Потребителите, ползватели на платформата на БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ, отговарят за съхранението и имат задължени за опазване на личните данни, документите и/или информацията, която им е предоставена доброволно от трети лица или по силата на правна норма. БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ не носи отговорност за начина на използване на предоставената информация, а само осигурява сигурността на съхранените в платформата лични данни от нерегламентирано вмешателство от трети лица.
 8. Настоящата политика за поверителност и ползване на интернет платформата на БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ се прилага само по отношение на личните данни на всеки един от посетителите на платформата, осъществен чрез уеб адрес: www.byalavista.com. Политиката не се прилага и не намира приложение по отношение на трети лица, включително тогава, когато потребителят ползва други сайтове и/или услуги, които БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ не притежава и/или не се намират под контрола на БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Информация по чл. 13, § 1, буква „а“ за администратора на Вашите лични данни е:
 • търговско дружество „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ООД е вписано в ТР и РЮЛНЦ воден при Агенция по Вписванията към МП с ЕИК 205498489
 • адрес за връзка и контакт с администратора: гр.Варна, ул.“Опълченска“№41, ет.1, ап.1
 • представляващ дружеството – Николай Арнаудов
 • телефон за връзка: +359893575796
 • електронен адрес: info@ byalavista.com

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАНИ. ЦЕЛ.

 1. Личните данни са онези данни, посредством които всяко едно физическо лице може да бъде идентифицирано. Всеки път, когато се свързвате с нас или осъществявате достъп до платформата на БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ посредством нашия уебсайт (www.byalavista.com), Вие ни предоставяте Ваши лични данни. За да можете да използвате услугите на www.byalavista.com, БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ трябва да събира, обработва и съхранява Ваши лични данни. БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ се старае да имплементира всички нови и добри практики в областта на защита на личните данни, като работи в посока да организира така процесите на работа, че да сведе до минимум данните, които са му необходими. Вашите лични данни се обработват и съхраняват по начин, който гарантира тяхната максимална сигурност и защита. 
 2. Моля, имайте предвид, че при осъществяване на достъп до www.byalavista.com ние събираме следните лични данни:
 1. Временно, за целите на сигурността, данните за свързване на компютъра, който се свързва с нашата интернет платформа, всяка една от уеб страниците, които посещавате на нашия сайт (чрез интернет платформата ни), съответната дата, час и продължителност на сесията в платформата ни, данните Ви за идентификация в платформата, използваните от Вас браузър и операционна система, както и уеб сайта, чрез който сте се свързали с нашата платформа, включително IP адреси, MAC адреси и име на устройство. 
 2. Моля имайте предвид, че е възможно, при свързване с нас чрез телефонната ни линия за обслужване на клиенти разговорите да бъдат записани и съхранени временно, за целите на сигурността и подобряване на качеството на нашето обслужване. Винаги, когато се осъществява запис на разговор, автоматизиран оператор съобщава за извършвания звукозапис и целите на същия. В случай че липса автоматизирано съобщение за запис на разговор, това означава, че съответният разговор не се записва и същият не се съхранява;
 3. Когато сме получили електронно съобщение от Вас чрез някой от методите за електронен обмен на информация, ще ползваме предоставените ни от Вас лични данни, с цел да се свържем с Вас, да дадем обратна връзка и/или да окажем нужното Ви съдействие;
 4. Ние обработваме Вашите данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин при подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки с цел защита на личните данни на нашите потребители.
 1. В повечето случаи, БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ обработва личните ви данни с цел установяване на съответните договорни отношения между субекта на лични данни и БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ.
 2. Възможно е също така да обработваме предоставените ни лични данни с цел спазване на предвидените в закон и/или друг нормативен акт задължения (напр. за целите на данъчното законодателство и/или за целите на гражданския и/или търговския процес). Част от  предоставените от Вас лични данни могат да бъдат предоставени на компетентните власти на Република България и/или на трета държава с цел спазване на  законодателството на съответните държави. Данните, които се събират за целите на настаняването, се предоставят съгласно Закона за туризма на трети лица, а именно Министерство на туризма, Общини, Министерство на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Националния статистически институт;
 3. По отношение на всички регистрирани потребители, www.byalavista.com събира, обработва и съхранява история на подадените заявки и изпълнените към потребителя услуги, които могат да служат за целите на статистически и маркетингов анализ, тестване на системи, поддръжка и развитие, както и за да отговорим при рекламации, спорове или претенции;
 4. Ползването от физически лица на определени функционалности на платформата  www.byalavista.com може да изисква регистрация и/или парола за оторизиран достъп. При регистрацията, потребителят – физическо лице, ни предоставя минимално изискваните по закон лични данни и данни за кореспонденция:   имена, личен персонален номер (ЕГН), адрес, телефон, адрес на електронна поща. Тези данни се ползват за целите на www.byalavista.com и за пълноценната получаване на заявената от Вас услуга; 
 5. Предоставянето на лични данни от потребителите на www.byalavista.com е доброволно, като за използването на някои от функционалностите на същата, като например сключване на договор за настаняване в избрания от Вас обект. При непълно предоставени/попълнени лични данни е възможно Потребителят да не може да използва в пълнота функционалността на платформата или достъпът му до определени панели да бъде ограничен.
 6. Предоставените от потребителите на www.byalavista.com лични данни могат да бъдат предоставени по искане на държавни и/или административни структури и/или учреждения (примерно, но не само КЗЛД, НАП и др.) във връзка с подадени сигнали, жалби, запитвания и/или други инициирани пред и/или от тях процедури, както и да бъдат предоставяни на трети страни (включително трети държави) за целите на административен и данъчен контрол, безопасност, превенция и/или разкриване на правонарушения и престъпления.

COOKIES ПОЛИТИКА НА WWW.BYALAVISTA.COM

3.1. За да улесним ползването на платформата, както и да подобрим функционалността ù  www.byalavista.com използва така наречените Cookies (Бисквитки).  Повече информация може да откриете тук

ЛИЧНИ ДАННИ И ТРЕТИ ЛИЦА

 1. БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ обработва и съхранява само данни, които са предоставени доброволно, като субекта на отговорност отговаря за тяхната актуалност и за законосъобразното им използване при ползване на платформата на БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ. Всеки потребител носи отговорност и се задължава да не предоставя на БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ данни на трети лица, в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ няма задължение и  контролира процеса на предоставяне на данни на трети лица и дали същите са предоставили личните си данни с тяхно знание и/или съгласие, при спазване на предвидената в закона форма и съответните законови изисквания за защита на личните данни. 
 2. Потребителите на www.byalavista.com носят неограничена и персонална отговорност, относно предоставените и съхранени в платформата на БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ лични  данни на трети лице без негово знание и/или без да са получили надлежно съгласието от него, в съответствие с нормите на приложимото законодателство за защита на личните данни, независимо от вида на данните и/или причините, за които се предоставят те. Всеки потребител се задължава незабавно да свали от платформата на БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ личните данни и/или информация и/или документ, съдържащ лични данни, достъпен чрез www.byalavista.com, за който са знаели или са предполагали, че е отпаднало законовото основание за събиране и обработване на съответните лични данни и/или, че същите са били ненадлежно събрани без знанието и/или съгласието на субекта на лични данни.

ЧУВСТВИТЕЛНИ ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Всеки потребител, използващ  www.byalavista.com, декларира и гарантирата, че е навършили 18 години, дееспособен е съгласно приложимото законодателство и може и има право да сключва валидни правни сделки, да е носител на права и да поема задължения лично от свое име или е законен представител или упълномощено лице на дружество, което представлява.
 2. Непълнолетни физически лица (на възраст между 14 и 18 години) не могат да бъдат потребители на платформата без да са получили предварително съгласие от своя родител или друг законен представител. Всяко пълнолетно физическо лице, което е с ограничена дееспособност, нямат право да използват платформата, освен в случай на предварително съгласие дадено от него настойник или попечител. С регистрация в платформата се приема, че законният представител (родител, настойник или попечител) е дал съгласие за регистрация на недееспособния или ограничено дееспособния в платформата. За малолетни лица, които ще бъдат настанени в обекта се изисква минимално необходимите данни във връзка с тяхното настаняване. Техните данни се предоставят от техните законни представители за целите на настаняването;
 3. Всеки потребител, който има съмнение, че в Платформата се използват лични данни на малолетни/непълнолетни лица се задължава незабавно да се свърже с администратора на лични данни на БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ с цел предприемане на съответните мерки по защита на чувствителни лични данни и преустановяване на нарушения;
 4. При постъпване на сигнал и/или констатиране на нарушение във връзка с настоящите правила, а именно установи се, че в платформата са използвани лични данни на лица под 18 годишна възраст, БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ има право незабавно да прекрати достъпа на съответния потребител, да изтрие незабавно или да съхрани информацията за неправомерното ползване на лични данни на малолетно/непълнолетно лице, ако законово разпореждане ни задължава да сторим това, както и незабавно да уведоми компетентните органи за извършеното нарушение от съответния потребител и да предостави данните му на съответните компетентни органи;
 5. Всеки потребител, който има съмнение, че в Платформата се използват лични данни на малолетни/непълнолетни лица се задължава незабавно да се свърже с администратора на лични данни на БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ с цел предприемане на съответните мерки по защита на чувствителни лични данни и преустановяване на нарушения.

СПОДЕЛЯНЕ НА ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА

 1. БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ не извършва дейности по продаване, нерегламентирано споделяне и/или предоставяне и/или разпространение на лични данни на своите потребители на трети страни, освен в случаите, когато нормативен акт или норма на наднационалното законодателство изисква да стори това, както и ако не се налага за целите на договор между потребителите и БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ. 
 2. С цел съхраняване на личните данни и тяхната защита, БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ може и има право да ангажира трети лица – специалисти в съответната област и защита на личните данни, чрез които да осигури оптимална сигурност за неприкосновеността, защитата и незабелязано променяне  на системите и базите от данни на www.byalavista.com, примерно, но не само: контролиран достъп до помещенията, в които се намират сървърите с база данни на БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ, ползване на защитени сървъри и свързаност, при възможност криптиране на данни и др. подходящи мерки.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

 1. www.byalavista.com съхранява Вашите лични данни докато поддържате свой профил в Платформата ни и/или докато сте в договорни отношения с БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ. Всеки Потребител има право да поиска или сам да изтрие  потребителския си профил (акаунт) или да заяви искане за изтриване на предоставените от потребителя лични данни;
 2. С изтриването на потребителски профил, чрез автоматизирана система се изтриват и всички лични данни, предоставени при ползването на изтрития от потребителя акаунт. На законово основание и/или за целите на статистическата обработка, БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ може да запази и съхрани определени лични данни, дори и след закриване/изтриване на потребителския профил (акаунт) или след направено искане за изтриване на намиращите се в БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ потребителски лични данни;
 3. При определяне на срока за съхранение на  лични данни, БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ взема предвид и  всички предвидими срокове, които са необходими във връзка с проверка по отправена от потребител и/или срещу потребител жалба и/или сигнал, както и други изисквания на нормативни актове, които задължават дори и след закриване на потребителски акаунт определени лични данни да бъдат запазени за целите и/или нуждите на трети лица (пр. съхраняване на данни във връзка със счетоводна и/или данъчна и/или осигурителна отчетност съгласно нормите на действащото Българско законодателство се пази за срок от 10 календарни години). Личните данни, предоставени във връзка с ползване на предлагана от БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ услуга, се съхраняват минимално за срока, за който потребител може да предяви  претенция към БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ;
 4. С извършване на регистрацията, потребителят е съгласен личните му данни да бъдат използвани за целите на статистическата обработка, като се изисква изрично уведомяване на БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ, че потребителят оттегля съгласието си личните му данни да се обработват за статистически цели;
 5. Когато е налице  отпадне на основанието, на което БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ съхранява лични данни на субекта на обработката, личните данни на последното се унищожават автоматизирано и по начин, по който след унищожаването им те не могат да се възстановят изцяло и/или от части и/или да се възпроизведат по друг начин.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

 1. С цел гарантиране на сигурността и целостта на обработваните и съхранявани от БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ лични данни, БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ е предприело необходимите организационни и технически  мероприятия за имплементиране на различни методи и системи за предотвратяване  на нерегламентиран достъп, загуба и/или други форми на неоторизирана обработка на личните данни на потребителите – субекти на защита. Личните данни на потребителите, ако се съхраняват такива, са достъпни само за служители и/или квалифицирани и оторизирани от БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ подизпълнители (съответно техни служители), които имат нужда от съответния достъп до тях, за да изпълняват своите задължения, произтичащи от отношенията между БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ и осигуряване сигурността и целостта на личните данни на субекта на обработката. 

ПРАВА ЗА СУБЕКТА НА ЗАЩИТА

 1. Всяко физическо лице, което е потребител на www.byalavista.com, може и има право:
 1. Да поиска информация относно обстоятелство дали и на какво основание www.byalavista.com притежава лични данни на субекта, какво е съдържанието на обработените и съхранявани от БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ лични данни, както и има ли данни, кой е предоставил същите и  с каква цел на БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ; 
 2. „заявка за достъп до данни“.  Чрез нея може да получите актуална информация за съхраняваните при нас лични данни, както и с каква цел същите се съхраняват от БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ;
 3. Веки потребител, субект на обработка на лични данни, може да поиска от БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ да коригира притежаваните от БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ лични данни поради настъпила промяна, непълнота и/или неточност на информацията. В тези случаи потребителят може да поиска обработването на личните му данни да бъде ограничено или преустановено до установяване на верността на личните данни или тяхната корекция;
 4. Потребителя, субект на обработка на лични данни, може да поиска от БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ съхраняваните за него лични данни да бъдат изтрити – „Правото да бъдеш забравен“. БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ уведомява субекта на личните данни, че личните му данни са заличени или отказва да изтрие/премахне същите в случаите когато съществува основателна причина за това БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ да продължи обработката или съхраняването на съответните лични данни.;
 5. Субекта на обработка на лични данни има право да възрази срещу обработването им, позовавайки се на свой легитимен интерес;
 6. Субекта на обработка на лични данни има право на „преносимост на данните“, т.е. да направи искане за прехвърляне на личните му данни в електронен и/или друг структуриран вид до него или до трето лице, включително такова, което не е потребител на www.byalavista.com;
 7. Да оттегли даденото съгласие за събиране, обработване, съхранение и/или прехвърляне на личните данни на субекта. При получаване на уведомление и/или искане на потребителя за оттегляне на даденото съгласие, БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ предприема незабавни действия, с които спира да обработва и/или заличава предоставените от потребителя лични данни за целите, за които първоначално са ни били предоставени на БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ от съответния потребител. БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ може да продължи да обработва и съхранява  съответните лични данни, ако е налице законодателно изискване и/или друга основателна причина, която се оповестява на заинтересованото лице.
 1. Упражняването на тези Ваши права е свободно, като Потребителят следва да изпрати  писмено искане до длъжностното лице по защита на личните данни на БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ, в което се съдържат точните данни обект на обработка, както и кое от дадените ви права желаете да упражните;
 2. Отправените искания са освободени от такси и разноски, освен в случаите, когато същите се явяват неоснователни и/или прекомерни (в случаите на повторяеми искания, въпреки постановен отказ). В тези случаи БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ може да откаже да обработи и да предприеме исканото действие и/или да наложи такса за покриване на административните разходи във връзка с водената с потребителя комуникация, предоставяне на информацията и/или предприемането на определени действия във връзка с отправено от потребителя искане.
 3. Срокът, в който БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ следва да се произнесе във връзка с упражнените от потребителя права и отправеното до БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ искане, е в рамките на 30 дни от получаване на последното. В случай на необходимост, БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ може да удължи този срок с до два месеца, в зависимост от сложността на направеното искане и/или броя на заявките, които следва да бъдат обработени за съответния потребител.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 1. БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ има право и може да променя изготвената и публикувана на уеб адрес  www.byalavista.com политика за поверителност и ползване на www.byalavista.com във връзка със защита на личните данни на своите Потребители периодично, като за извършените промени потребителите на нашата интернет платформа ще бъдат уведомявани чрез автоматично генерирано съобщение в Платформата ни.

НАРУШЕНИЕ НА ПРАВА

 1. Всеки потребител, субект на обработка на лични данни, винаги когато счита, че правата му във връзка със защитата на личните му данни са нарушени можете да подадете жалба до компетентния надзорен  орган на Република България – Комисията за защита на личните данни. 

Данни за контакт с КЗЛД: 

гр. София 1592, бул.„Проф. Цветан Лазаров”№2, e-mail: kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg

 1. Имайте предвид, че съгласно ОРЗД може да подадете жалбата си ù до компетентния надзорен орган, който се намира в страната, в която пребивавате, където работите (ситуирано е работното ви място), както и в страна, където смятате, че БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ е нарушило правата ви по защита на Вашите лични данни.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИ 

 1. Данни за контакт с длъжностно лице по защита на данните – dpo@quanterall.com

Настоящата политика за поверителност и ползване на www.byalavista.com и защита на лични данни е приета от управителя на дружеството.

БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ има право и може да внася изменения и допълнения в настоящата политика за поверителност, ползване и защита на лични данни. При извършване на промени субектите на данни ще бъдат информирани на сайта на www.byalavista.com.

С извършване на регистрацията или отправяне на електронна заявка без регистрация, вие декларирате, че сте съгласни и приемате настоящата политика за поверителност, ползване и защита на лични данни. Ако не желаете да бъде обвързвани от политика за поверителност, ползване и защита на лични данни, преустановете ползването на www.byalavista.com и/или прекратете регистрацията си в www.byalavista.com.

Добре дошли в апарт комплекс на плажа – White Cliffs. Насладете се на морска почивка в уникални апартаменти с басейн на плажа в Бяла.