Общи условия

Настоящите Общи Условия (ОУ) съдържа детайлна информация за дейността по отдаване под наем (настаняване), осъществявана от  „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД  чрез интернет сайт –  www.byalavista.com, като уреждат отношенията между „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД и всяко едно трето лице, което посещава сайта и/или желае да се настани в индивидуален обект, предлаган от „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД на интернет адрес – www.byalavista.com;

Отношенията, които възникват между посетителя на сайта (потребител) и „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД са наемни и обхващат само предоставяне на избрания от потребителя индивидуален обект за краткосрочно или дългосрочно ползване, в избрания от потребителя период. Отношенията между отделните потребители и трети лица, във връзка с техния престой в наетия обект, възникват между самите тях, като „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД не е страна по техните договорни отношения и не носи отговорност във връзка с качеството на предоставената стока и/или услуга.

Когато потребител направи резервация чрез сайта www.byalavista.com или по друг начин – на електронен адрес или чрез отправяне на електронна заявка без регистрация, се счита че потребителят е запознат и приема настоящите Общи условия. 

Страните по настоящите общи условия ще решават споровете, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението му по споразумение чрез медиация, а когато това се окаже невъзможно – по реда на Гражданско-процесуалния кодекс, при прилагане на действащото българско законодателство.

За целите на политиката на платформата и тези общи условия може да са използвани някои от следните дефиниции, които имат посоченото значение:

 1. Винаги когато се използва „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД, това означава търговско дружество „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД, вписано в ТР и РЮЛНЦ с ЕИК 205498489, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул. Опълченска №41, ет.1, ап.1;
 2. „Уебсайт“ е обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез стандартизиран указател за мрежовия адрес на даден ресурс (URL), намиращ се на  уеб адрес – www.byalavista.com и представлява интернет сайт, на който „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД публикува ресурси, в частност отдаваните от него недвижими имоти;
 3. „Потребител“ е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 годишна възраст или упълномощен представител на юридическо лице. Малолетни физически лица (ненавършили 14 години) не могат да бъдат потребители на www.byalavista.com. Непълнолетни физически лица (на възраст между 14 и 18 години) не могат да бъдат потребители на www.byalavista.com без да са получили предварително съгласие от свой родител или друг законен представител. С регистрация в сайта се приема, че законният представител (родител, настойник или попечител) е дал съгласие за регистрация на недееспособния или ограничено дееспособния за ползване на сайта. Сайтът www.byalavista.com е собственост на „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД;
 4. „Обект“ означава недвижим имот, представляващ самостоятелен апартамент в жилищна сграда, предоставян за настаняване (нощувка), който се отдава за краткосрочно или дългосрочно настаняване и който може да е собственост на „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД или на трето лице, което ги предоставя за настаняване чрез „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД;
 5. „Уведомление“ е всяко известие, което е изпратено, получено или обработено чрез интернет сайта. Уведомлението може да бъде изпратено до потребителя посредством имейл съобщение, pop-up нотификация, акаунт нотификация или посредством Mobile instant messaging приложение (Viber, Facebok, Instagram and etc.), през чата на сайта или по друг подходящ начин. С приемане на общите условия потребителят се съгласява, че обикновеният електронен подпис е равностоен на саморъчния. Всички електронни документи могат да бъдат използвани като доказателства в съдебни или административни процедури. Потребителят няма право и не може да отрече правния ефект и допустимостта на електронните документи (включително автоматично генерирани) като доказателства в съдебно производство единствено на основание, че те са в електронна форма.

Политика за резервация:

 1. Резервацията на обект, обозначен като свободен за настаняване на интернет сайта на www.byalavista.com, става чрез автоматизирана система за обработка на заявки;
 2. Вие може да направите заявка за резервация или запитване във връзка с настаняване в избран от Вас обект и на електронен адрес: reservations@byalavista.com. В този случай ние ще потвърдим Вашата резервация в срок до 48 часа от получаване на заявката за резервация;
 3. Вие може да направите заявка за резервация или запитване във връзка с настаняване в избран от Вас обект и/или на мобилен номер +359 893 575 796, в който случай ще получите потвърждение за резервация в рамките до 48 часа на посочения от вас мобилен номер посредством проведен телефонен разговор с наш служител;
 4. При потвърждаване на Вашата резервация, ние ще Ви изпратим на посочения от Вас електронен адрес типа на обекта и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на избрания от Вас апартамент, броя на възрастните и децата посочени в заявката за резервация и дължимата сума;
 5. В срок до 3 (три) дни от датата на направената резервация, трябва да заплатите посочената в имейла за потвърждение на резервацията сума. В случай че не постъпи плащане от Ваша страна, ние ще анулираме Вашата резервация. Анулирането се извършва автоматизирано и ние не изпращаме допълнителни съобщения, свързани с анулирането на Вашата резервация. След анулиране, което е в следствие на липса на извършено от Ваша страна плащане, „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД не носи отговорност за настаняването Ви в избрания от Вас обект и за избрания от Вас период;
 6. Независимо от начина, по който сте направили резервация, при настаняване в избрания от Вас обект се извършва и регистрация в единна система за туристическа информация (ЕСТИ), което е наше законово задължение по Закона за туризма. Данните от регистър ЕСТИ не са публични;

Плащане:

 1. Вие може да заплатите дължимите към „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД суми по следния начин:
 1. чрез системата за сигурно онлайн разплащане „Stripe“ интегрирана в сайта ни www.byalavista.com или 
 2. чрез банков превод:

Бяла Пропърти Мениджмънт ЕООД

IBAN: BG18UNCR70001523483686

BIC: UNCRBGSF

Bank: Unicredit BulBank

При заплащане по банков път моля да посочвате че всички такси във връзка с извършения банков превод са за сметка на наредителя.

 1. За извършените от Вас плащания ние издаваме съответния счетоводен документ, съобразно изискванията на Закона за счетоводството и приложимото право на Република България.

 

Политика за прекратяване (канселиране) на резервация:

 1. Вие може да се откажете от направената от Вас резервация без такси и неустойки в рамките на 14 дни преди датата на настаняването Ви в Обекта;
 2. В случай че прекратите (канселирате) резервацията си за настаняване в срок до 48 часа от датата, на която следва да се настаните в обекта, Вие дължите на „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД сумата в размер на 50% от стойността за настаняване за избрания от Вас период;
 3. В случай че прекратите (канселирате) резервацията си за настаняване в срок до 24 часа от датата, на която следва да се настаните в обекта, Вие дължите на „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД сумата в размер на 100% от стойността за настаняване за избрания от Вас период;
 4. При прекратяване на резервацията „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД удържа дължимите му суми, а в случай че остане сума за възстановяване, същата се възстановява на потребителя в рамките на 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която сте били уведомени за извършване на прекратяване на резервацията и съответните суми, които следва да бъдат заплатени, съответно след приспадане на платените от Вас суми каква е сумата, която следва да Ви бъде възстановена;
 5. Прекратяването (канселиране) на направената от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини:
 1. Заявете канселиране на резервацията Ви от потребителския Ви профил в  www.byalavista.com от опция “Канселиране на резервация”
 2. Уведомите ни на електронен адрес reservations@byalavista.com;
 3. Уведомете ни от формата за контакт на нашия сайт, като задължително посочвате данни за Вашата резервация;
 4. Свържете се с нас на мобилен номер: +359 893 575 796.
 1. „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД си запазва правото анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и/или поради други, независещи от „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД причини, включително при дублиране на резервации, техническа неизправност и/или неправомерно вмешателство в системата за електронни резервации, в случай че собственик използва обекта и не уведоми за това „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД и други.
 2. Разпоредбите на чл. 50 – 56 от ЗЗП за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори за предоставяне на услуги по чл.57, ал.1, т.12 от ЗЗП. Потребителят с приемане на настоящите общи условия потвърждава, че е уведомен, че не може да се позове на правото си на отказ на основание чл.57, ал.1, т.12 от ЗЗП.
 3. Алтернативно решаване на спорове (АРС). При възникване на потребителски спор може да се обърнете към избран от Вас орган за АРС. Възможно е да използвате и Онлайн платформа за решаване на спорове или да се обърнете към Общата помирителна комисия при КЗП за алтернативно решаване на възникналия потребителски спор. Повече информация за общите помирителни комисии при КЗП може да намерите на адрес: https://www.kzp.bg/pomiritelna-komisiya  

Настаняване

 1. Настаняването в избрания от Вас обект се осъществя чрез система за self-check in, което означава че на датата на пристигане Вие се самонастанявате в избрания от Вас обект, а „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД се задължава да Ви осигури необходимия достъп, посредством който да извършите self-check in в мястото за настаняване;
 2. Всички лица, желаещи да се настанят в обект на „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД могат да сторят това след 14:00 часа на избрания от тях ден за настаняване;
 3. При настаняване в обекта Вие и лицата, които ще бъдат настанени в него предоставяте личните си данни на представител на „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД. Регистрацията при настаняване изисква представяне на документи за самоличност с оглед изпълнение на изискванията на Закона за туризма и извършване на регистрацията Ви в системата ЕСТИ. Предоставените от Вас лични данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и регулиращите нормативните актове, регламентиращи защитата на личните данни и се обработват само във връзка с осъществяването на установените нормативни изисквания. Повече за политиката ни на лични данни може да прочетете, като натиснете ТУК;
 4. При пристигане в обекта и настаняване в него, всеки потребител и лицата, които са настанени с обекта се задължават да спазват Правилата за вътрешния ред на комплекса, в който е разположен обекта (мястото за настаняване), както и нормите за обществения ред и въведените правила за осигуряване на спокойствие на другите лица в комплекса;
 5. В мястото за настаняване не се разрешава тютюнопушене и/или пушене на пури, лула и/или други средства за инхалиране на тютюневи или заместващи изделия, включително се забранява употребата на забранени субстанции и/или други забранени вещества. При констатиране на нарушение, „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД  може да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 50 лв. (петдесет лева) на всяко от настанените в Обекта лица;
 6. В мястото за настаняване и/или Общите и/или прилежащите външни части на комплекса, в който се намира мястото за настаняване, не се допуска и не се разрешава пребиваването на домашни любимци, без изричното съгласие на  „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД, което се удостоверява с писмено потвърждение (електронна резервация);
 7. Забранява се внасянето на /лични/ отоплителни уреди – печки, печки тип духалки, калорифери, конвектори и/или други отоплителни уреди. Забранява се внасянето и на каквато и да било специализирана техника за добив на криптовалута и/или компрометиращи устройства за видеонаблюдение, включително устройства тип „скимери“, както и всякакви други устройства нарушаващи личното пространство на трети лица – гости и/или служители на „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД и/или на всеки трети лица.
 8. Потребителя носи отговорност за щетите, причинените от него и/или от допуснати от него и/или пребиваващи в обекта с него лица в мястото за настаняване, включително за бездействие във връзка с опазване на имуществото в обекта. При констатиране на щети от страна на „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД, потребителят се задължава да възстанови стойността на повреденото имущество в двоен размер и да заплати всички преки разходи във връзка с отстраняването и/или възстановяването на щетите в обекта;
 9. „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД  не носи каквато и да било отговорност за загубени, забравени и/или откраднати вещи и/или ценности от мястото за настаняване, и/или от прилежащите, и/или общите части в Комплекса, включително от намиращите се в Комплекса ресторанти, бар, басейн, кафене и/или спа центъра, както и за вреди, причинени от действия и/или бездействия на трети лица, които не са служители на „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД.
 10. При възражения във връзка с качеството на услугата потребителят може да изпрати възражение до „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД  чрез reservations@byalavista.com. „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД се задължава да разгледа полученото възражение (оплакване) в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаването му, като уведомява клиента за взетото решение във връзка с изпратеното от него уведомление (оплакване);
 11. Освобождаването на обекта става в последния ден на настаняването до 10:30 часа;
 12. При късно освобождаване на мястото на настаняване Вие дължите на „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД допълнителна такса, която е в размер на 10% от стойността на нощувката при първия просрочен час за освобождаване; 50 (петдесет) % от стойността при започнат втори просрочен час от часа за освобождаване и 100 (сто) % от стойността на нощувката, при започнат просрочен трети част от часа за освобождаване; 
 13. Резервацията се пази до 24:00 часа на съответния ден, заявен от Вас за дата на пристигане. В случай че не се настаните до този час, „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД анулира резервацията Ви и не носи отговорност за настаняването Ви в обекта за други дати;

Приемане и изменение на Общи условия

 1. a) Настоящите Общи условия се утвърждават със Заповед на Управителя на „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД и влизат в сила за всички нови и настоящи потребители, считано от  01.05.2021г. 
 2. b) „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД прави общите си условия публични за клиентите си, като ги публикува в уебстраницата си и поставя на подходящи общодостъпни места в офисите си и предоставя достъп на клиента до тях при сключване на договора. 
 3. c) Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в уеб страницата на „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД или чрез имейл. 
 4. d) В случай че клиентът е заявил изрично, че не е съгласен и не приема изменението на общите условия, по отношение на него няма да се прилагат измененията и същият ще се ползва от Общите условия, които е приел.
 5. e) За избягване на всякакви съмнения, страните се съгласяват, че потребителят е запознат и приема настоящите общи условия, във вида, в който са към датата на подаване на заявка и/или сключване на договор и/или чрез приемане на същите чрез имейл съобщение за потвърждение при първоначална регистрация на сайта на „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД.

Компетентни органи:

 

Компетентен орган във връзка със защита на личните данни е:

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 и електронен адрес: kzld@cpdp.bg 

 

Компетентен орган във връзка със защита на правата на потребителите е:

Комисия за защита на потребителите (списък на регионалните центрове):

https://www.kzp.bg/kontakti 

Електронна форма за подаване на сигнал/жалба пред КЗЛД: 

https://www.kzp.bg/elektronna-forma-za-podavane-na-zhalba-signal 

 

За информация, предложения, сигнали и/или допълнителни въпроси към „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД  

гр.Варна, ул. Опълченска №41, ет.1, ап.1

info@byalavista.com 

 

Настоящите общи условия са подписани от управителя на търговско дружество „БЯЛА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД и са връчени на потребителя по електронен път, включително чрез директна връзка за сваляне от сайта – byalavista.com.

Добре дошли в апарт комплекс на плажа – White Cliffs. Насладете се на морска почивка в уникални апартаменти с басейн на плажа в Бяла.